AQUA จ่อขายหุ้นซื้อคืน 86.04 ล้านหุ้นลงกระดาน เริ่ม 4 มี.ค.นี้

AQUA จ่อขายหุ้นซื้อคืน 86.04 ล้านหุ้นลงกระดาน เริ่ม 4 มี.ค.นี้

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 86,038,700 หุ้น หรือคิดเป็น 1.87% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-3 ก.ย.62 โดยจะจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนั้น ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืนต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทจะลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนออก

อนึ่งก่อนหน้านี้ AQUA ได้ทำการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.59 ถึงวันที่ 11 มี.ค.60 โดยบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 86.04 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.87% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 66.4 ล้านบาท

คำค้น