FSMART กำไรยังสดใส

ภาพรวมในปี 2561 การดำเนินงานของ FSMART ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน และรักษาความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ด้วยจำนวนตู้ที่มีสะสมแล้วทั้งสิ้น 130,053 ตู้

คุณค่าบริษัท

ภาพรวมในปี 2561 การดำเนินงานของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน และรักษาความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ด้วยจำนวนตู้ที่มีสะสมแล้วทั้งสิ้น 130,053 ตู้

บริษัทเน้นกลยุทธ์การบริหารจุดติดตั้งตู้บุญเติมที่มีคุณภาพ โดยบริหารจัดการยอดเติมเงินรวมเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือนให้เติบโต ไม่ต่ำกว่า 5% จากปีก่อน รวมถึงเน้นการบริหารจัดการในเรื่องของการย้ายจุดติดตั้งตู้บุญเติมจากจุดที่มีศักยภาพน้อยไปยังจุดที่มีศักยภาพสูงกว่า พร้อมทั้งนำเสนอบริการใหม่ ๆ บนตู้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการและเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม

ผลดังกล่าวส่งผลให้บริษัทรักษามูลค่าเติมเงินรวมเติบโตเพิ่มขึ้น ในส่วนของบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริการเติมเงินออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อาทิ บริการเติมเงินเข้า E-Wallet บริการรับชำระบิลอื่น ๆ โดยมูลค่าเติมเงินรวมเท่ากับ 41,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวนรายการโอนเงินเฉลี่ย 30,006 รายการต่อวัน เพิ่มขึ้น 30.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,602.30 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,364.56 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 583.11 ล้านบาท หรือ 0.74 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 542.90 ล้านบาท หรือ 0.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งมาจากการที่บริษัทเพิ่มบริการใหม่ การบริหารจัดการยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้และการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนแนวโน้มปี 2562 บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์บริหารจัดการจุดติดตั้งตู้บุญเติมที่มีคุณภาพ โดยตั้งเป้ายอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน (ARPU) เติบโต ไม่ต่ำกว่า 5% และมีมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติม ไม่น้อยกว่า 10% จากปีที่แล้ว พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งตู้บุญเติมอีกประมาณ 5,000 ตู้ เพื่อให้ ณ สิ้นปี 2562 มีตู้บุญเติมครอบคลุมทุกพื้นที่ 135,053 ตู้ ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ในส่วนของบริการโอนเงิน บริษัทจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่อีก 2 ราย ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 ราย คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการเพิ่มบริการใหม่ ๆ บนตู้ผ่านความร่วมมือของบริษัทกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ในการทำให้ตู้บุญเติมเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการให้บริการที่มากกว่าการเป็นตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ประกอบกับการที่บริษัทมีเครือข่ายตู้บุญเติมกว่า 130,000 จุดพร้อมด้วยตัวแทนบริการที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะพื้นที่ตัวเมืองหรือต่างจังหวัด จึงทำให้ตู้บุญเติมเป็นช่องทางการให้บริการ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก

ดังนั้น เชื่อว่า FSMART ยังรักษาผลการดำเนินงานเติบโตได้ดีต่อเนื่อง!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 374,439,600 หุ้น 46.80%
  2. น.ส.วรรณพร เห็นแสงวิไล   30,031,000 หุ้น   3.75%
  3. นายพงษ์ชัย อมตานนท์    27,174,640 หุ้น  3.40%
  4. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)    19,961,100 หุ้น  2.50%
  5. นางมนต์ทิพย์ วิทยากร 15,339,600 หุ้น  1.92%

 

รายชื่อกรรมการ

  1. นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  4. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ
  5. นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ กรรมการ