BA ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืนควักเงิน 491.50 ลบ. คว้า 40 ล้านหุ้น ตามเป้า

BA ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืนควักเงิน 491.50 ลบ. คว้า 40 ล้านหุ้น ตามเป้า

ตามที่คณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ได้แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 6 มี.ค.2562 โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อตามโครงการไม่เกิน 40 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงุสดในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนครบตามจำนวนที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 1.90  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 491.50 ล้านบาทอ

คำค้น