JSP จ่อออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ลบ. ชูดบ. 7.25% ต่อปี เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 11-13 มี.ค.62

JSP จ่อออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ลบ. ชูดบ. 7.25% ต่อปี เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 11-13 มี.ค.62

บริษัท เจ.เอส.พี.พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

โดยบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.62 ผ่าน บล.เออีซี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

คำค้น