ไพโอเนียร์ มอเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารกลต.-ตลท.เยี่ยมชมกิจการ

ไพโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่1จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารกลต.-ตลท.เยี่ยมชมกิจการ

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (คนที่7จากขวา) ประธานกรรมการ และนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่1จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้การต้อนรับนางสุมาลี บำรุงชาติอุดม (คนที่7จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ นายอำนวย จิรมหาโภคา (คนที่5จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 

คำค้น