DTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

DTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการปรับโครงสร้างทรัพย์สินด้วยการขายโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการปทุมวัน และโครงการ ASAI Chinatown

คำค้น