บอร์ด NCL ไฟเขียวขายหุ้น “แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์” มูลค่า 6 ลบ.

บอร์ด NCL ไฟเขียวขายหุ้น “แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์" มูลค่า 6 ลบ.

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ระบุว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วจึงมีมติอนุมัติเห็นควรให้ขายหุ้นบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด ให้กับ บริษัท จี ที เอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น ในราคาพาร์ 10 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,000,000 บาท ซึ่งจะปรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น อีกทั้งยังลดภาวะการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด ในอนาคตอีกด้วย

โดยสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559 (อ้างอิงที่ NCL-M 06/59 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559) มีมติให้ร่วมลงทุนกับบริษัท Legend Shipping Singapore Pte., Ltd (ประเทศสิงคโปร์) จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง ไทยแลนด์ จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด (LG TH) เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2559 เพื่อทำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 60%

ทั้งนี้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด ประสบปัญหาขาดทุนสะสมในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการดeเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคต

คำค้น