PTT ผนึก “อิตัลไทยวิศวกรรม” ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์

PTT ผนึก "อิตัลไทยวิศวกรรม" ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์

นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วย นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เป็นประธานในพิธีฯ นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมด้วย นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส ITD และ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม PTT ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เป็นประธานในพิธีฯ การลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธีการประมูล โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่ค้าร่วมกับ ITD เพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงครอบคลุมงานระบบที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 3,455 ไร่

โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย

คำค้น