STPI บุ๊ครายได้พิเศษชนะคดีคู่สัญญาตปท. หนุนงบฯไตรมาส 1/62 พลิกกำไร 1.82 พันลบ.

STPI บุ๊ครายได้พิเศษชนะคดีคู่สัญญาตปท. หนุนงบฯไตรมาส 1/62 พลิกกำไร 1.82 พันลบ. จากปีก่อนขาดทุน 204.52 ลบ.

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวพลิกมีกำไร เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 349.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท คิดเป็น 58.41% เมื่อเทียบกับ 220.77 ล้านบาท สำาหรับระยะเวลาเดียวกันในปี 2561 เนื่องจากขายเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้น 114.24 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการให้เช่าทีดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้าได้ครบ 100% แล้ว ทั้ง 3 แห่งทีได้ลงทุนไว้

รวมทั้ง ในไตรมาส 1/62 บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทกับลูกค้าในต่างประเทศโครงการหนึ่ง โดยคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างค้างชำระตามสัญญาจำานวน 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงได้โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมจำานวน 1,195 ล้านบาทและบันทึกรายได้ตามมูลค่าคงเหลือจากสัญญาที่ได้รับตามข้อพิพาท จำนวน 843 ล้านบาท

คำค้น