IRPC รวมใจเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

IRPC รวมใจเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหารและพนักงานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โดย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี จากนั้นพนักงานได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแปรอักษรเป็นเลข ๑๐ และทำกิจกรรมหัวใจอาสาร่วมกับแขวงการทางจังหวัดระยอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงงานและด้านข้างโรงงาน โดยทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมกำจัดขยะและวัชพืชต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามพร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คำค้น