EA ผนึกพันธมิตรไต้หวัน “Zept” ลุยส่งบ.ย่อยถือหุ้น 48% มูลค่า 10 ลบ. เสริมแกร่งธุรกิจ EV

EA ผนึกพันธมิตรไต้หวัน “Zept” ผู้พัฒนา ออกแบบ และประกอบ EV powertrain systems โดยส่งบ.ย่อยถือหุ้น 48% มูลค่า 10 ลบ. เสริมแกร่งธุรกิจ EV

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท EA BVI Holding Limited (BVI Holding) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุ้น 100%) เข้าลงทุนในบริษัท Zept Inc. ไต้หวัน (Zept) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา ออกแบบ และประกอบ EV powertrain systems ทั้งนี้ การลงทุนใน Zept มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา BVI Holding ได้ชำระค่าหุ้นให้แก่ บริษัท Zept Inc. จำนวน 10,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

สำหรับหุ้นสามัญของ Zept จำนวน 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 48.19% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Zept ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งวันเป็นที่ BVI Holding ได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น) รวมมูลค่าการลงทุน 10,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 10,163,000 บาท(ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.0163 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ไต้หวัน)

อนึ่ง Zept เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ออกแบบ และประกอบ EV powertrain systems โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 135,750,000 ดอลลาร์ไต้หวัน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 135,750,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 ดอลลาร์ไต้หวันต่อหุ้น และมีทุนที่ชำระแล้ว 10,750,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

คำค้น