EA ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. เสนอขายรายใหญ่-สถาบัน 9-10 ก.ค.62 นำเงินรีไฟแนนซ์-ขยายธุรกิจ

EA ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. เสนอขายรายใหญ่-สถาบัน 9-10 ก.ค.62 นำเงินรีไฟแนนซ์-ขยายธุรกิจ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี  และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.61 ต่อปี ทั้งสองชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.62 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ”A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกุ้ยืม (Refinance) และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการหนุมาน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น โดยจะใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ (11 ก.ค.62)

คำค้น