PCSGH ตั้ง “อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ” นั่ง CEO แทน “ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ“ มีผล 12ก.ค.62

PCSGH ตั้ง "อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ" นั่ง CEO แทน “ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ“ มีผล 12 ก.ค.62

บริษัท บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 ก.ค. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ ยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการเลิกกิจการของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย (บริษัทย่อย) เนื่องจากบริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยมายังบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ในการนี้บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ต่อไป