TKS ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ TBSP ควักเงิน 264.57 ลบ. เก็บ 19.17 ล้านหุ้น

TKS ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ TBSP ควักเงิน 264.57 ลบ. เก็บ 19.17 ล้านหุ้น

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ บริษัทได้ยื่นคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ต่อผู้ถือหุ้นของ TBSP ทุกรายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้น 26 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 1 ต.ค. 2562 นั้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 มีผู้ถือหุ้นของ TBSP มาใช้สิทธิขายหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ รับซื้อทั้งหมดจำนวน 19,171,490 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 264,566,562 บาท

คำค้น