PTT แจ้งปิด 2 บริษัทย่อยทำธุรกิจถ่านหินในอินโดฯ มองไม่คุ้มลงทุน

PTT แจ้งปิด 2 บริษัทย่อยทำธุรกิจถ่านหินในอินโดฯ มองไม่คุ้มลงทุน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินการปิดบริษัท PT Makassar Prima Coal (PT MPC) บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และบริษัท PT Cakrawala Bara Borneo (PT CBB) บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินดังกล่าวภายหลังจากการสำรวจแล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงได้ดำเนินการปิดบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว โดยการปิดบริษัท PT MPC และบริษัท PT CBB ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3/62

คำค้น