PTT คว้ารางวัลความเป็นเลิศ  5 สาขา

PTT คว้ารางวัลความเป็นเลิศ  5 สาขา ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT พร้อมด้วย นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ร่วมด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย พร้อมทั้ง นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน เข้ารับมอบรางวัลความเป็นเลิศ  5 สาขา

ได้แก่ ด้านผู้นำ (รางวัลพระราชทาน) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (รางวัลพระราชทาน) ด้านการตลาด ด้านบริหารทางการเงิน และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

คำค้น