PTTGC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 3

PTTGC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ต่อเนื่องปีที่ 3

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2562 (SET Sustainability Awards of Honor) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2560-2562) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการผลักดันความยั่งยืนภายในองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์และมีการขยายผลสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดย GC มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่มีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล

คำค้น