LOXLEY ปรับโครงสร้างบริหาร พร้อมตั้ง “สุรช ล่ำซำ” นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 1 ม.ค.63

LOXLEY ปรับโครงสร้างบริหาร พร้อมตั้ง “สุรช ล่ำซำ” นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 1 ม.ค.63

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY  เปิดเผยว่า  วันนี้(19 ธ.ค.62) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของกรรมการ จำนวน 6 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.นายจรูญ ชินาลัย ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 2. นายโชติ โภควนิช ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ 3. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 4. นายภูมิชาย ล่ำซำลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ 5. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 6. ดร.สมภพ เจริญกุล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

นอกจากนี้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทน นายจรูญ ชินาลัย ที่ลาออก โดยให้มีผลการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

อีกทั้งแต่งตั้ง นายสุรช ล่ำซำ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร แทน นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังต่อไปนี้ 1. นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 3. ดร.หริส สูตะบุตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 6. ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 7. นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ 8. นายเพชร หวั่งหลี กรรมการ  9. นายกฤษฎา ล่ำซำ กรรมการ 10. นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 11. นายเฉลิมโชค ล่ าซ า กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ โดยจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ยังอนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการยิ่งขึ้นและให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยจากเดิมมี 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการ ปรับเหลือคณะกรรมการบริหารคณะเดียว

4.2 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน ดำเนินธุรกิจและหารายได้ตามแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

4.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3.นายสุพัฒน์ กรชาลกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน

4.นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

5.นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.นายนิมิตร ประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การปรับโครงสร้างข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำค้น