THAI เมินเพิ่มทุน NOK กว่า 140 ล้านหุ้น หั่นสัดส่วนเหลือถือ 13.28%

THAI เมินเพิ่มทุน NOK กว่า 140 ล้านหุ้น หั่นสัดส่วนเหลือถือ 13.28% จากเดิมถือ 15.94%

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 3.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน NOK ได้รับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 141,540,206 หุ้น เป็นเงินจำนวน 353.8 ล้านบาท แต่บริษัทฯสละสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุน NOK ได้แจ้งรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 มีจำนวนหุ้นที่ขายได้จำนวน 620,670,967 หุ้น จำนวนหุ้นคงเหลือ 267,476,391 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯใน NOK ภายหลังจากการรายงานผลการขายหุ้นของ NOK ในครั้งนี้ บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NOK ลดลงจาก 15.94% เป็น 13.28% หรือลดลง 2.65%

คำค้น