MSC แจ๋วทุกด้าน!!

MSC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท

ด้วย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท

จึงทำให้ภาพรวมของการแข่งขันทางธุรกิจในลักษณะตัวแทนจำหน่ายจะไม่มีความแตกต่างในเรื่องตราสินค้าหรือคุณลักษณะของสินค้ามากนักผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่จึงมักมุ่งกิจกรรมการตลาดที่เน้นการแข่งขันเรื่องราคาและประสิทธิภาพของบริการเป็นหลักด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจดังนี้

– การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

– การขยายฐานลูกค้าองค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และในหลายภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

– การบริหารช่องทางจัดจาหน่ายทั้งในรูปแบบขายตรง (Direct Sale) และผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealers)

– การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผลสะทอนตามมาคือ บริษัทมีความสำเร็จในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี ดูได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,666.94 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,631.30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 48.54 ล้านบาท หรือ 0.13 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 44.65 ล้านบาท

สิ่งต่อมาทำให้ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,521.61 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,215.39 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 109.65 ล้านบาท หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 65.61 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น เป็นการย่ำให้รู้ว่าบริษัทมีกำไรแข็งแกร่งจริง

เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินในในกานลงทุน เห็นได้ว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงดูดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,982.71 ล้านบาท ขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 1,209.78 ล้านบาท และเมื่อนำมาเปรียบเทียบค่า CURRENT RATIO ได้ที่ระดับ 1.64 เท่า แสดงว่า บริษัทยังมีความคล่องตัวทางการเงินพอสมควร

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะเมื่อนำหนี้สินรวมที่มีอยู่ 1,458.03 ล้านบาท มาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระดับ 1,471.08 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 1 เท่า ถือว่า ปัญหาหนี้สินของบริษัทยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวล เพราะบริษัทมีกำไรแข็งแกร่ง

สิ่งที่น่าสนใจอีกคือ ค่า P/E อยู่ที่ 8.47 เท่า แสดงว่ายังไม่แพง นอกจากนี้ เมื่อนำมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ 3.93 บาท มาคำนวณค่า P/BV ที่ระดับ 1.50 เท่า ได้ราคาหุ้นเหมาะสมที่ระดับ 5.90 บาท ในขณะที่ราคาหุ้นบนกระดานอยู่ที่ระดับ 5.25 บาท  นั่นก็แปลว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

MSC จึงเป็นหุ้นที่น่าลงทุน!!

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด 88,331,363 หุ้น 24.54%

2.บริษัท เมโทรฟอส จำกัด 65,665,402 หุ้น 18.24%

3.นายกิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์ 29,760,000 หุ้น 8.27%

4.นายณรงค์ จารุวจนะ 16,711,331 หุ้น 4.64%

5.น.ส.ผานิต งามเกริกโชติ 15,430,000 หุ้น 4.29%

 

รายชื่อกรรมการ

1.นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท

2.นายณรงค์ จารุวจนะ รองประธานกรรมการ

3.นายธวิช จารุวจนะ กรรมการผู้จัดการ

4.นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล กรรมการ

5.นายสุวิช สุวรุจิพร กรรมการ

คำค้น