SORKON เล็งแตกพาร์บาท ชงผู้ถือหุ้น 14 ก.ค.นี้

SORKON เล็งแตกพาร์บาท ชงผู้ถือหุ้น 14 ก.ค.นี้

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26) ในวันที่ 14 ก.ค.63 โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (พาร์) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

คำค้น