MAKRO ฟรีโฟรทต่ำเกณฑ์ เร่งปรับแผนกระจายหุ้นสู่รายย่อย

MAKRO ฟรีโฟรทต่ำเกณฑ์ เร่งปรับแผนกระจายหุ้นสู่รายย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข Free Float ทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดนำส่งรายงานจนกว่าจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นั้น

ทั้งนี้ บริษัทชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขการกระจายหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์พิจารณาจากรายงาน Free Float ซึ่งบริษัทจัดทำขึ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) หรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Book Closing Date : BC) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ไม่ครบถ้วน โดยคิดค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มมาใช้เมื่อบริษัทจดทะเบียนมี Free Float ไม่ครบถ้วนเป็นปีที่ 2 ขึ้นไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ โดยอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์

ทั้งนี้ MAKRO มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,600 หุ้น คิดเป็นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 6.92%

คำค้น