THAI โต้ข่าวลือ “นักบิน-บอร์ด” รับสิทธิ์ตั๋วบินฟรีปีละ 7 ใบ

THAI โต้ข่าวลือ "นักบิน-บอร์ด" รับสิทธิ์ตั๋วบินฟรีปีละ 7 ใบ

จากกรณีมีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องพนักงานการบินไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักบินได้ตั๋วบินฟรีในเส้นทางต่างประเทศคนละ 7 ใบต่อปี และในเส้นทางภายในประเทศคนละ 7 ใบต่อปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สิทธิ์ตั๋วฟรีชั้นหนึ่ง

ล่าสุด ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยสิทธิสวัสดิการด้านบัตรโดยสารของพนักงานสายการบินจัดเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่สายการบินทั่วโลกปฏิบัติกันเป็นปกติ ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกันไป 

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ให้สิทธิบัตรโดยสารฟรี และบัตรโดยสารลดราคาตามมาตรฐานเดียวกับสายการบินสมาชิก STAR ALLIANCE แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตรที่ยังมิได้สมรส อายุต่ำกว่า 25 ปี และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป จะได้รับสิทธิให้แก่บุตรที่ยังมิได้สมรส อายุต่ำกว่า 35 ปี 

นอกจากนี้ พนักงานไม่ได้รับบัตรโดยสารฟรีเป็นจำนวนปีละ 7 ใบ ตามที่เป็นข่าว และบัตรโดยสารแต่ละใบ พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีสนามบิน และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยตนเอง 

รวมทั้งบัตรโดยสารดังกล่าวเป็นบัตรโดยสารประเภทสำรองที่นั่งไม่ได้ ซึ่งพนักงานจะสามารถเดินทางได้ เฉพาะกรณีเที่ยวบินมีที่นั่งว่างเหลือจากการจำหน่ายให้ผู้โดยสารแล้วเท่านั้น หากที่นั่งบนเที่ยวบินเต็มพนักงานจะถูกปฏิเสธการเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆ 

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่ได้รับสิทธิบัตรโดยสารฟรี และสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในปี 2557 ให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ