“บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น CMAN เหลือถือไม่ถึง 5%

“บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น CMAN เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN จำนวน  0.0478% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9564% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น