APM เยี่ยมชมกิจการ “เจนก้องไกล”

APM เยี่ยมชมกิจการ "เจนก้องไกล" เมื่อเร็วๆนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาว ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (JPark) โดยมี นายสันติพล เจนวัฒนาไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น