BCPG ไตรมาส 2 โกยกำไร 354.78 ลบ. รับรายได้เพิ่ม หลังบุ๊ค 2 โรงไฟฟ้าลาว

BCPG ไตรมาส 2 โกยกำไร 354.78 ลบ. รับรายได้เพิ่ม หลังบุ๊ค 2 โรงไฟฟ้าลาว

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.63 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ 98.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทในบริษัทย่อย “บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด” ซึ่งใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional currency) ซึ่งเป็นผลขาดทุนหลังจากเกิดการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างไตรมาสที่ 2/2563

อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2/2563 รายได้รวมอยู่ที่ 969.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2562 ร้อยละ 14.4 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ที่ได้เข้าซื้อในระหว่างช่วงดังกล่าว ได้แก่ (1) โครงการ “Nam San 3A” เข้าซื้อในเดือน กันยายน 2562 (2) โครงการ “Nam San 3B” เข้าซื้อในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โดย นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ 1/2563 ที่ร้อยละ 20.5 และ 4.3 ตามลำดับ

ขณะที่ ในช่วง 6 เดือนของปี 2563 EBITDA อยู่ที่ 1,684.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.6 โดยทั้งหมดมีสาเหตุจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว Nam San 3A และ Nam San 3B ที่ได้รับผลบวกจากการทยอยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลในปลายไตรมาสที่ 2/2563 และจำนวนวันการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียที่ลดลงจากช่วงเดียวกัน

Ffp ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 42,687.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 5,231.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9

คำค้น