TCMC ไตรมาส 2 ขาดทุนน้อยลง เหลือ 39.49 ลบ. หลังต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลด

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวขาดทุนลดลงเนื่องจากกลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 2 ของปี 2563 เป็นจำนวน 28.60 ล้านบาท ลดลงจาก 42.54 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้ทยอยชำระดอกเบี้ยเงินที่กู้ยืมสำหรับการลงทุนในกิจการของบริษัท และจาก การปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่นำมาใช้ในปี 2563

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในกลุ่ม รวมกันเป็นจำนวน 84.54 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจในประเทศอังกฤษหยุดดำเนินการชั่วคราวตามนโยบายรัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนได้ เนื่องจากรัฐบาลมีการจ่ายชดเชยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในช่วงที่หยุดดำเนินการ ในงวดนี้มีการรายงานกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 4.57 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรจากสัญญาอนุพันธ์ (Fix Forward Contract) จำนวน 3.5 แสนบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่นำมาใช้ในปี 2563

คำค้น