“กองทุนบัวหลวง” เฉือนขายหุ้น KCE กว่า 1% เหลือถือไม่ถึง 5%

“กองทุนบัวหลวง” เฉือนขายหุ้น KCE กว่า 1% เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE จำนวน 1.0231% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น