“บอร์ดรัฐวิสาหกิจ” ไฟเขียวตั้ง “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” นั่งกรรมการอิสระ PTT

"บอร์ดรัฐวิสาหกิจ" ไฟเขียวตั้ง "ไพรินทร์ ชูโชติถาวร" นั่งกรรมการอิสระ PTT

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ โดย ปตท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

อนึ่งตามมติคณะกรรมการ ปตท. ดังกล่าว เมื่อ คนร. เห็นชอบการเป็นกรรมการของ นายไพรินทร์ฯ แล้วมีผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ปตท. ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

คำค้น