PTT ลงนาม “ม.ศิลปากร” หนุนพัฒนากำลังคนดิจิทัล

PTT ลงนาม "ม.ศิลปากร" หนุนพัฒนากำลังคนดิจิทัล

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามสัญญาการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเยาวชน ด้วยสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่าน “เกม New Horizons” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการพัฒนาโดย ปตท.

ทั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive-learning และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจพลังงาน โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมดังกล่าวกว่า 2,500 คน นับเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ

คำค้น