APURE ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน 28.58 ล้านหุ้น วงเงิน 57.63 ลบ.

APURE ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน 28.58 ล้านหุ้น วงเงิน 57.63 ลบ.

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE ได้แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง การเงิน โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของหุ้นที่ จำหน่ายไดแล้วทั้งหมดและมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 61 ล้านบาท ตามรายละเอียดปรากฏใน แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 28,586,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 57,630,172.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ บริหารทางการเงิน

คำค้น