TFI เพิ่มทุนขาย RO ที่ 0.10 บ./หุ้น แถมฟรีวอร์แรนต์ นำเงินใช้หนี้-เพิ่มสภาพคล่อง

TFI เพิ่มทุนขาย RO ที่ 0.10 บ./หุ้น สัดส่วน 6:1 แถมฟรีวอร์แรนต์ หวังนำเงินใช้หนี้-เพิ่มสภาพคล่อง

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท เมื่อวานนี้ ยังมีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค.63 ดังนั้น จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเป็น 2.05 พันล้านบาท จากเดิมที่ 2.66 พันล้านบาท หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2.05 หมื่นล้านบาท  โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 1.84 หมื่นล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1.23 หมื่นล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นใหม่ เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 18, 21-24 ธ.ค.63  และจัดสรรไม่เกิน 6.14 พันล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ชุดที่ 1 (TFI-W1) ที่บริษัทจะออกจำนวนไม่เกิน 6.14 พันล้านหน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หน่วย โดยวอร์แรนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.15 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 2.15 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1.05 พันล้านบาท ขณะที่เงินทุนส่วนที่เหลือจะใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ประมาณ 1.1 พันล้านบาท

คำค้น