ผถห.อันดับ 3 “พรรณทิพา เศษธะพานิช” ขายหุ้น W กว่า 5% เหลือถือ 3.8%

ผถห.อันดับ 3 “พรรณทิพา เศษธะพานิช” ขายหุ้น W กว่า 5% เหลือถือ 3.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W โดยนางพรรณทิพา เศษธะพานิช ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.0383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า นางพรรณทิพา เศษธะพานิช ถือหุ้น W อยู่ 1,080,000,000 หุ้น หรือ 8.85%

สำหรับรายชื่อผู็ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 1,409,000,000 11.54
2. นาย กฤษฎา พฤติภัทร 1,177,000,000 9.64
3. นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 1,080,000,000 8.85
4. นาย สุเมธ เศษธะพานิช 1,050,000,000 8.60
5. นาย สิริ สิริพิพัฒน์ 635,550,000 5.21

คำค้น