PTG ทุ่มเงินกว่า 200 ลบ. ตั้ง 2 บ.ย่อย รุกธุรกิจ E-Payment เต็มสูบ

PTG ทุ่มเงินกว่า 200 ลบ. ตั้ง 2 บ.ย่อย รุกธุรกิจ E-Payment เต็มสูบ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันทรา 27 ต.ค.63 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money), การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Transfer), การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating) และการให้บริการรับชำระเงินแทน (Bill Payment) ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯจะเข้าถือหุ้นจำนวน 99.9998% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยใช้เงินทุนหมุนของบริษัท

อีกทั้ง บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นจำนวน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยใช้เงินทุนหมุนของบริษัท

ทั้งนี้ จะจัดตั้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย

คำค้น