LESSO (THAILAND) INVESTMENT เก็บหุ้นเพิ่มทุน “PP” WIIK รวมถือ 24.25% ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 1

LESSO (THAILAND) INVESTMENT เก็บหุ้นเพิ่มทุน "PP" WIIK รวมถือ 24.25% ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดย LESSO (THAILAND) INVESTMENT LIMITED ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 24.2455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.2455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด (PP)

โดยก่อนหน้านี้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 ต.ค. อนุมัติกำหนดราคาและรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเสนอให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) คือ Lesso (Thailand) Investment Limited ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่า 280 ล้านบาท โดยกำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 15-30 ต.ค. 63 ส่งผลให้  Lesso (Thailand) เข้ามาถือหุ้นในบริษัท 24.25% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม WIIK พุ่งกระฉูด! รับแผนเพิ่มทุน PP ดึงพันธมิตรจีนเข้าถือกว่า 24% ขึ้นแท่นผถห.อันดับ 1

คำค้น