PM ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลดวูบ ดันกำไรไตรมาส 3 โตเท่าตัว!

PM ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลดวูบ ดันกำไรไตรมาส 3 โตเท่าตัว!

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PM รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทมีต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง 28.7 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน สาเหตุมาจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลดลง 27.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง 1.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 7.8 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน สาเหตุจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรลดลง 6.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการเดินทางลดลง 1.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำนักงานลดลง 1.3 ล้านบาท

คำค้น