SIRI ควัก 1.5 พันลบ. เทคฯ 9 บ.ร่วมทุนจาก U ลุยพัฒนาอสังหาฯ

SIRI ควัก 1.5 พันลบ. เทคฯ 9 บ.ร่วมทุนจาก U ลุยพัฒนาอสังหาฯ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ระบุว่า ในวันนี้ 30 พ.ย. บริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมซื้อและขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวนรวม 11 บริษัท กล่าวคือ (1) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด (2) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด (3) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด (4) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด (5) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด (6) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด (7) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จำกัด (8) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด (9) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด (10) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด และ (11) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด รวมเรียกว่า (บริษทัร่วมทุน) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยบริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จำกัด (BS13) และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด (BS21) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่ยู ซิตี้ โดยในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทร่วมทุนที่จำหน่ายหุ้นมีอยู่ต่อบริษัทฯ ให้ยู ซิตี้ ด้วยในราคาจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมรวม 1,188,197,447.11 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่จำหน่ายหุ้นจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ

ขณะเดียวกันได้ทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน รวมจำนวน 9 บริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 50 จาก ยู ซิตี้ โดยในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้นมีอยู่ต่อ ยู ซิตี้ จาก ยู ซิตี้ด้วย ในราคาจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมรวม 1,547,188,846.41 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้นจะเปลี่ยนสภาพจากบริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คำค้น