ก.ล.ต. ร่วมมือ “สมาพันธ์เอสเอ็มไทย” จัดสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย”

ก.ล.ต. ร่วมมือ “สมาพันธ์เอสเอ็มไทย” จัดสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินหรือช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ที่เป็นเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านตลาดทุนและความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ การทำงานร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยอย่างบูรณาการจะทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 – 2564)

โดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หนึ่งในแผนแม่บทให้ความสำคัญถึงการผลักดันและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้ม (SME และ startup) ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ”

ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว SME กับตลาดทุนดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลกัน ผู้ประกอบการหลาย ๆ กิจการยังไม่รู้จักตลาดทุนหรือคิดว่าตลาดทุนเป็นเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ แต่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงช่องว่างและได้จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ทำความรู้จักกับตลาดทุน และช่องทางการระดมทุนรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง เพิ่มขีดความสามารถ และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมุ่งเป็นเครือข่ายองค์กร SME หลักของประเทศที่เข้มแข็ง ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ”

ในงานสัมมนา “ก้าวแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทย” มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ช่องทางการระดมทุนสำหรับ SME” โดยนายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 และการเสวนาหัวข้อ “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย” โดยได้รับเกียรติจากนายวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้ให้บริการ Crowdfunding portal นายสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินเอ เซอร์วิส จำกัด นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บานาน่าเค้ก จำกัด และนายธนวิชญ์ ต้นกันยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ SME/Startup

พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ณ ลำเลียง ในฐานะผู้แทนผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) และนิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) และนางสาวสินิดา เพชรวีระกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าร่วมงานกว่า 70 คน และถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ซึ่งมียอดการรับชม (view) กว่า 1,500 คน

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวไมโครไซต์ www.sec.or.th/starttogrow ศูนย์รวมข้อมูลระดมทุนผ่านช่องทางตลาดทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจช่องทางระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับ SME รวมถึงมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถค้นพบช่องทางระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและกิจการในเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/1002546263566727

คำค้น