EA คว้ารางวัลเกียรติคุณองค์กรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนฯ

EA คว้ารางวัลเกียรติคุณองค์กรเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะจากสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ โดย นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล EA เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ง EA ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้นำโมเดลบริหารธุรกิจผ่านแนวคิด CSI (Corporate Social Innovation) หรือนวัตกรรมสังคมองค์กร มาปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรสู่การบริหารและการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น