STHAI เลื่อนประชุมวิสามัญผถห.แบบไม่มีกำหนด เลี่ยง “โควิด-19”

STHAI เลื่อนประชุมวิสามัญผถห.แบบไม่มีกำหนด เลี่ยง "โควิด-19"

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ STHAI เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แจ้งให้บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ STHAI ชี้แจงผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อจัดให้มีการประชุมในวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการดำเนินการประสานงานกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น นั้น

ล่าสุด บริษัทเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อจัดให้มีการประชุมในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอ ว่าตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ออกไปก่อน โดยยังไม่กำหนดวันนัดประชุมใหม่ ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ยังคงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 100กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นและตามมาตรา 195 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก็ได้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 100 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทแต่โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน

ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน และปัจจุบันคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2564  ก็กำหนดให้กรุงเทพมหานครและอีก 27 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ด้วยบริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีอยู่มากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ  และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นภัยอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข

ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้ แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น และรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายอย่างใดแล้ว บริษัทฯก็จะได้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอนั้นเป็นวาระสำคัญ การจะดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้จัดประชุมต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุม “แสดงตน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าได้เข้าร่วมประชุมจริง ในกรณีหากมีการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯก็ไม่สามารถตรวจสอบต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลทำให้การประชุมดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถูกร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการประชุมได้

ส่วนการดำเนินการประสานกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นจากสถานการณ์โควิค – 19 ให้ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วและหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร บริษัทฯก็จะได้แจ้งให้กลุ่มผู้ถือหุ้นทราบในโอกาส ต่อไป

คำค้น