SABUY ผุดบริษัทร่วมทุน “สบาย เอ็กเชนจ์” ลุยพัฒนาระบบ Loyalty Program

SABUY ผุดบริษัทร่วมทุน “สบาย เอ็กเชนจ์” ลุยพัฒนาระบบ Loyalty Program

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ได้แก่ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ CRM แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย

โดยมีทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการจัดทำระบบ Loyalty Program สำหรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินหมุนเวียนในบริษัท

ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น : 1. บริษัทฯ จำนวน 249,999 หุ้น, 2. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 1 หุ้น, 3. บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น

คำค้น