บอร์ด TIPCO ตั้ง “ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล” นั่ง CEO มีผล 13 ม.ค.

บอร์ด TIPCO ตั้ง “ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล” นั่ง CEO มีผล 13 ม.ค.

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.64 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการที่เข้ามาใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมที่ทดแทน

อีกทั้งยังมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายยงสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายลือชา พิศิษฐการ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

คำค้น