TVO ตั้ง “ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์” นั่งกรรมการ มีผลทันที

TVO ตั้ง "ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์" นั่งกรรมการ มีผลทันที

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายบวร
วงศ์สินอุดม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น