IRPC ตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” นั่งประธานบอร์ด ดึงมือเก๋า “สุกฤตย์ สุรบถโสภณ” คืนรังเดิม

IRPC ตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ขึ้นประธานบอร์ด ดึงมือเก๋า “สุกฤตย์ สุรบถโสภณ” คืนรังเดิม นั่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมตั้ง "เพียงพนอ บุญกล่ำ" เป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทน และ "นพดล ปิ่นสุภา" เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เลือกตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ เป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร, 2. แต่งตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทน นายวรวัฒน์ พิทยศิริ และ 3. แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการแต่งตั้งข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(กรรมการอิสระ)

2) นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(กรรมการอิสระ)

3) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการบริหารความเสี่ยง

4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5) นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3) นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน