AOT ยืดเวลาเยียวยาผู้ประกอบการ-สายการบิน เพิ่ม 6 เดือน หนุนฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

AOT ยืดเวลาเยียวยาผู้ประกอบการ-สายการบิน เพิ่ม 6 เดือน หนุนฝ่าวิกฤติ "โควิด-19"

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึง AOT ได้แจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ AOT ทั้ง 6 แห่ง

โดยขยายระยะเวลาการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการ สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 และเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 จากเดิมที่ให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ เป็นให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจาดสถานการณ์ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นดการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโนบายภาครัฐ ในการประชุมคณะกรรมการ AOT ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ AOT ทั้ง 6 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

1.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

2.ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

2.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือถึง AOT เพื่อร้องขอสิทธิ์ดังกล่าว

3. AOT สงวนสิทธิ์มรการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คำค้น