เผย 14 รายชื่อผ่านคุณสมบัติ เข้าชิงตำแหน่งกรรมการ “กสทช.”

เผย 14 รายชื่อผ่านคุณสมบัติ เข้าชิงตำแหน่งกรรมการ “กสทช.”

นายนภดล เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา กสทช.ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.ทั้ง 7 ด้าน รวม 80 คน มาแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์  ในวันที่ 19-21 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สมัครขอสละสิทธิในการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ และคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 7 ด้าน จำนวน 14 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ผ่านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2 คน คือ นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย และ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผบ.ทอ.

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ  รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จัด (มหาชน) หรือ CAT

4.ด้านวิศวกรรม คือ  นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ นายอานนท์ ทับเที่ยงประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง)

5.ด้านกฎหมาย คือ นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ และ ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

6.ด้านเศรษฐศาสตร์  คือ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ นายอารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

สำหรับขั้นตอนต่อไปเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.จะนำรายชื่อทั้ง 14 คน พร้อมประวัติ และเอกสารหลักฐาน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คัดเลือกเสร็จ เพื่อให้พิจารณาและมีมติเลือกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. 1 ในผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช.ด้านโทรคมนาคม ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา กสทช.

คำค้น