PTTEP ตั้ง “ไกรฤทธิ์” นั่งบอร์ดแทน “ปรัชญา” มีผลทันที!

PTTEP ตั้ง “ไกรฤทธิ์” นั่งบอร์ดแทน “ปรัชญา” มีผลทันที!

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์เพื่อให้ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเลือกตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นกรรมการ แทนนายปรัชญาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของนายไกรฤทธิ์ฯ ด้วยแล้ว

คำค้น