2 กรรมการ SPA ยื่นลาออกทุกตำแหน่ง เหตุติดภารกิจอื่น มีผล 11 ก.พ.นี้

2 กรรมการ SPA "ชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย-สุภี พงษ์พานิช" ยื่นลาออกทุกตำแหน่ง เหตุติดภารกิจอื่น มีผล 11 ก.พ.นี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ระบุว่า กรรมการของบริษัท 2 ท่าน ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท ประกอบด้วย นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพิจารณาความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจอื่นอันมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้มีผลในวันที่11 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

รวมทั้ง นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระของบริษัทและดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล เนื่องจากติดภารกิจอื่นอันมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้มีผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

คำค้น