TQR เคาะ IPO ที่ 5.10 บ./หุ้น เปิดจอง 9-11 ก.พ.นี้

TQR เคาะ IPO ที่ 5.10 บ./หุ้น เปิดจอง 9-11 ก.พ.นี้

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 9-11 ก.พ.นี้

โดยที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย IPO กำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (P/E) ประกอบกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 11.6 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.44 บาทต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 74.4 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 170 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็น P/E เท่ากับ 15.8 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 0.32 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 230 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

อนึ่ง TQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ มีสัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) โครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ และเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำค้น