S ตั้ง “ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์” นั่ง CEO มีผลพรุ่งนี้

S ตั้ง “ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์” นั่ง CEO มีผล 10 ก.พ.64

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้งให้

1.นายนริศ เชยกลิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น รองประธานกรรมการ

2.นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำค้น